2003/3 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI - 1

2003/3 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI - 1

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ile Türk moda tasarımcılarının yurtdışı pazarlarda ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderleri ile Turquality mağazalarının kurulması ve işletilmesiyle ilgili harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türk moda tasarımcıları ile Turquality mağaza işleticisi ve/veya işleticileri yararlandırılabilir.

Tanımlar

Madde 3 Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen

Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),

Birlik : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini,

Üretici Derneği : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,

Üretici Birliği : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri,

Kuruluş : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini,

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,

Şirket : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ),

Turquality-From Turkey İbaresi : 25/03/2000 tarihli ve 24000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (İhracat 2000/7) sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkındaki 2000/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında ‘Turquality-From Turkey' İbaresinin Kullandırılmasına Dair Tebliğ”de belirtilen logoyu,

Turquality Mağazası : “Türk Malı” imajının yerleştirilmesi amacıyla açılacak mağazaları,

Turquality Mağaza İşleticisi ve/veya İşleticileri : Turquality mağazalarının açılması ve işletilmesi konusunda Turquality Komitesi tarafından yetkilendirilecek kuruluş ve/veya şirketleri,

Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DESTEKLENECEK FAALİYETLER VE DESTEK KAPSAMINA ALINMA

A) BİRLİKLERİN DESTEKLENMESİ:

Madde 4– 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (a) bendinde sayılan destek unsurlarından yararlanmak isteyen Birlikler, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetine ilişkin harcamayı yapmadan önce (Ek-1)'de yer alan proje öneri formunu doldurarak doğrudan Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat ederler.

Müsteşarlık, söz konusu proje ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, ilgili Birliğe destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir.

Destek kapsamına alınan Birlikler tarafından, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştirilecek;

Ø     Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa'ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

Ø     Show, defile,

Ø     Ülke imaj kampanyası,

Ø     Pazar araştırması,

Ø     Sponsorluk,

Ø     Kokteyl

Ø     Seminer, konferans, vb

Ø     WEB sayfasına ilişkin tasarımlar,

Ø     Reklam Panoları,

Ø     Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,

Ø     Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,

vb. tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar, % 80 oranında ve yıllık en fazla 350.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Destek kapsamına alınan Birliklerin, yurtdışında gerçekleştirilen fuarlara katılmaları ve/veya Müsteşarlık tarafından söz konusu fuarları düzenlemek üzere “organizatör” olarak yetkilendirilmeleri halinde,fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamındadır. Ancak, 23.03.2001 tarih ve 24351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2001/4 sayılı “Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” uyarınca destekten yararlandırılan bir faaliyetin mükerrer olarak 2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Madde 5- Birliklerin 4'üncü maddede sayılan faaliyetlerinin desteklenebilmesi için Müsteşarlık tarafından söz konusu Birliklerin, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde destek kapsamına alınması gerekmektedir. Ayrıca, destek kapsamına alınan Birliklerin sadece destek kapsamına alındıkları tarihten sonra yapacağı faaliyetler desteklenecek olup, bu tarihten önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar için herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır.

Madde 6- Destek kapsamına alınan Birlikler tarafından, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, bu faaliyetlerin yapılacağı bölgede ve/veya ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Madde 7- Birliklerin 4'üncü maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için harcamaya ilişkin sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. resmi bir mercii tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması* ve fatura tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde (Ek-2)'de belirtilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, Müsteşarlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik veya Konsolosluk tasdiği bulunmayan belgelerle birlikte Müsteşarlığa yapılan başvuru, 6 (altı) aylık süreyi kesmez ve bu sürenin geçirilmesi halinde Birlikler söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmaz.

Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarını, ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ilgili Birliğe bildirir.

Madde 8- Birlikler, destek kapsamına alındığı tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle destek ödemesinden yararlandırılabilir. Ancak, Birliğin destek kapsamına alındığı tarihten sonraki her yılın bitiminden itibaren en geç iki ay içerisinde (örneğin Birlik 1.10.2003 tarihinde destek kapsamına alındı ise en geç 30.11.2004, 30.11.2005, 30.11.2006 ve 30.11.2007 tarihlerinde) hazırlayacağı (Ek-3)'de yer alan faaliyet raporunu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. Söz konusu raporu süresi içerisinde intikal ettirmeyen Birliğin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.

Destek kapsamına alınan Birlik tarafından ibraz edilen faaliyet raporlarında yapılacak inceleme neticesinde, anılan Birliğin projesinde belirtilen faaliyetlerin en az % 50'sini gerçekleştiremediğinin tespit edilmesi halinde destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.

Destek kapsamına alınan Birlikler tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 4'üncü maddesi çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerin revize edilmek istenmesi halinde bu talebin, faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce Müsteşarlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak revize talepleri dikkate alınmaz.

Madde 9- 2000/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” uyarınca destek kapsamına alınmış olan Birliklerin 2003/3 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde de destek kapsamına alınmaları halinde, destek kapsamına alındıkları tarihten sonra, 2000/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (h) bendinde düzenlenen destek ödemesinden yararlandırılmazlar.  

B) ÜRETİCİ DERNEKLERİ VE ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ:

Madde 10– 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (b) bendinde sayılan destek unsurlarından yararlanmak isteyen Üretici Derneği ve Üretici Birlikleri, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetine ilişkin harcamayı yapmadan önce (Ek-4)'de yer alan proje öneri formunu doldurarak Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat ederler.

Müsteşarlık, söz konusu proje ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, ilgili Üretici Derneği ve Üretici Birliğine destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir.

Madde 11- Destek kapsamına alınan Üretici Derneği, Üretici Birliği tarafından, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştirilecek

Ø     Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa'ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

Ø     Show, defile,

Ø     Ülke imaj kampanyası,

Ø     Pazar araştırması,

Ø     Sponsorluk,

Ø     Kokteyl

Ø     Seminer, konferans, vb

Ø     WEB sayfasına ilişkin tasarımlar,

Ø     Reklam Panoları,

Ø     Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,

Ø     Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,

vb. tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Destek kapsamına alınan Üretici Birlikleri/Üretici Derneklerinin, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamında değerlendirilebilir.

Madde 12- Üretici Birliği ve Üretici Derneklerinin 11'inci maddede sayılan faaliyetlerinin desteklenebilmesi içinMüsteşarlık tarafından söz konusu Üretici Birliği ve Üretici Derneğinin, 10'uncu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, destek kapsamına alınması gerekmektedir. Destek kapsamına alınan Üretici Birlikleri ve Üretici Derneklerinin sadece destek kapsamına alındıkları tarihten sonra yapacağı faaliyetler desteklenecek olup, bu tarihten önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar için hiçbir destek ödemesi yapılmayacaktır.

Madde 13- Destek kapsamına alınan Üretici Derneği, Üretici Birliği tarafından, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, bu faaliyetlerin yapılacağı bölgede ve/veya ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Madde 14- Üretici Derneği ve Üretici Birliğinin yukarıda belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için harcamaya ilişkin sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. resmi bir mercii tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması * ve fatura tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde (Ek-5)'de belirtilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, Müsteşarlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.Müşavirlik veya Konsolosluk tasdiği bulunmayan belgelerle birlikte Müsteşarlığa yapılan başvuru, 6 (altı) aylık süreyi kesmez ve bu sürenin geçirilmesi halinde, Üretici Derneği ve Üretici Birliği söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmaz. Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarını, ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ilgili Üretici Derneği ve Üretici Birliğine bildirir.

Madde 15- Destek kapsamına alınan Üretici Derneği ve Üretici Birliğinin bir yıl içerisinde yararlanabileceği toplam destek tutarı 100.000 ABD Doları'dır. Ancak, Üretici Derneği ve Üretici Birliğine 2000/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (h) bendi çerçevesinde ödenen toplam tutar, birinci yıldan başlamak üzere, her sene % 25 oranında mahsup edilir. (Örneğin X Derneği, 2000/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde toplam 125.000 ABD Doları destek ödemesinden yararlanmış ise bu Derneğin 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (b) bendi çerçevesinde kullanabileceği maksimum destek miktarı, birinci yıl 69.000 ABD Doları, ikinci yıl 69.000 ABD Doları, üçüncü yıl 69.000 ABD Doları ve dördüncü yıl 68.000 ABD Doları'dır.)

Madde 16- Üretici Derneği ve Üretici Birliği, destek kapsamına alındığı tarihten itibaren en fazla dört yıl süre ile destek ödemesinden yararlandırılabilir. Ancak, Üretici Derneği ve Üretici Birliğinin destek kapsamına alındığı tarihten sonrakiher yılın bitiminden itibaren en geç iki ay içerisinde (örneğin Üretici Derneği ve Üretici Birliği 1.10.2003 tarihinde destek kapsamına alındı ise en geç 30.11.2004, 30.11.2005, 30.11.2006 ve 30.11.2007 tarihlerinde) hazırlayacağı (Ek-6)'da yer alan faaliyet raporunu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. Söz konusu raporu süresi içerisinde intikal ettirmeyen Üretici Birliği/Üretici Derneğinin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.

Üretici Derneği ve Üretici Birliği tarafından ibraz edilen faaliyet raporlarında yapılacak inceleme neticesinde, söz konusu Üretici Derneği ve Üretici Birliğinin projesinde belirtilen faaliyetlerin en az % 50'sini gerçekleştiremediğinin tespit edilmesi halinde destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir .

Destek kapsamına alınan Üretici Derneği ve Üretici Birliği tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 10'uncu maddesi çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerin revize edilmek istenmesi halinde bu talebin yıllık faaliyet raporu ile intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak revize talepleri dikkate alınmaz.

C) ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ:

Genel Hükümler:

Madde 17- Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş markası ile ilgili olarak 2003/3 sayılı Tebliğin 5'inci maddesinin (c) bendinde sayılan destek unsurlarından yararlanmak isteyen şirketler, söz konusu bentte sayılan faaliyetlere ilişkin harcamayı yapmadan önce (Ek-7)'de yer alan proje öneri formunu doldurarak doğrudan Müsteşarlığa müracaat ederler.

Müsteşarlığa ibraz edilen projelerde, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendinde sayılantanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinden bazılarının mutlaka , üç, dört, beş ve yedinci alt bentlerinde sayılan faaliyetlerden ise en az birinin gerçekleştirileceğine ilişkin taahhütte bulunulması gerekmektedir. Söz konusu (c) bendinde sayılan faaliyetlerden sadece birini gerçekleştirmek isteyen (örneğin sadece tanıtım, reklam, pazarlama faaliyeti) şirketlerin mezkur Tebliğ çerçevesinde destek kapsamına alınması mümkün bulunmamaktadır.

Madde 18- 2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde sadece bir markanın desteklenmesi nedeniyle, şirketlerin proje öneri formunda uluslararası marka olma potansiyeline sahip olduğunu düşündükleri Türkiye'de tescilli sadece bir marka ile ilgili olarak destek talebinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, şirketin 2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamına alınabilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından kendi adlarına yurtiçinde tescil edilmiş markanın, şirket tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının17'nci maddesi uyarınca ibraz edilecek projede belirtilecek hedef pazarların en az yarısında tescil edilmiş veya tescili için müracaatta bulunulmuş ve askıya çıkarıldığına ilişkin kararın firmaya tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. (Örneğin şirket projesinde 8 hedef pazar belirtti ise 4'ünde, 9 hedef pazar belirtti ise 5'inde tescil müracaatında bulunulmuş ve markanın askıya çıkarılmış olması şartı aranacaktır.

Madde 19- Müsteşarlık, destek talebinde bulunan şirketler tarafından kendisine ibraz edilen proje ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, ilgili şirketlere destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir.

Madde 20- Şirketlerin 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (c) bendinde sayılan faaliyetlerinin desteklenebilmesi için Müsteşarlık tarafından söz konusu şirketlerin, bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17, 18, 19'uncu maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde destek kapsamına alınması gerekmektedir. Ayrıca, destek kapsamına alınan şirketlerin sadece destek kapsamına alındıkları tarihten sonra yapacağı harcamalar desteklenecek olup, bu tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar için hiçbir destek ödemesi yapılmayacaktır.

Madde 21- Destek kapsamına alınan şirketin 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (c) bendinde sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, aşağıda belirtilen iki istisnai durum hariç olmak üzere, sözleşme, fatura vb belgelerin şirket adına düzenlenmiş ve ödemenin ise bankacılık sistemi ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir.) bu şirket tarafından yapılmış olması gerekmektedir.

Ancak,

1.     Destek kapsamına alınan bir şirketin Holding ya da Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteriyor olması halinde, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendinde belirtilen faaliyetler, destek kapsamına alınan şirket adına söz konusu Holding ya da Şirketler Topluluğuna dahil başka bir firma tarafından, gerçekleştirilebilir. Anılan faaliyetlerle ilgili sözleşme, fatura vb belgeler, faaliyeti gerçekleştiren firma adına düzenlenebilir ve ödeme bankacılık sistemi ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir.) bu firma tarafından yapılabilir.

Bu durumda, destek kapsamına alınan şirket tarafından söz konusu firma adına (Ek-8)'de yer aldığı şekliyle alınan yönetim kurulu kararına istinaden noterden düzenlenmiş vekaletnamenin ibraz edilmesi gerekmekte olup, destek ödemesi her halukarda destek kapsamına alınan şirkete yapılır.

2. Destek kapsamına alınan bir şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 36'ncı maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği bir yurtdışı şirketi var ise, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendinde belirtilen faaliyetler, destek kapsamına alınan şirket adına söz konusu yurtdışı şirket tarafından, gerçekleştirilebilir Sözleşme, fatura vb belgeler söz konusu yurtdışı şirketi adına düzenlenebilir, ödeme bankacılık sistemi ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir.) bu şirket tarafından yapılabilir. Ancak, destek kapsamına alınan şirket destek ödemesinden yurtdışı şirkete ortaklık payı oranında yararlandırılır.

Madde 22- Şirket, destek kapsamına alındığı tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle destek ödemesinden yararlandırılabilir. Ancak, şirketin destek kapsamına alındığı tarihten sonraki her yılın bitiminden itibaren en geç iki ay içerisinde (örneğin şirket 1.10.2003 tarihinde destek kapsamına alındı ise en geç 30.11.2004, 30.11.2005, 30.11.2006 ve 30.11.2007 tarihlerinde) hazırlayacağı (Ek-9)'da yer alan faaliyet raporunu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. Söz konusu raporu süresi içerisinde intikal ettirmeyen şirketin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.

Destek kapsamına alınan şirket tarafından ibraz edilen faaliyet raporlarında yapılacak inceleme neticesinde, söz konusu şirketin projesinde belirtilen faaliyetlerin en az % 50'sini gerçekleştiremediğinin tespit edilmesi halinde destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.

Destek kapsamına alınan şirketler tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17'nci maddesi çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerin revize edilmek istenmesi halinde, bu talebin faaliyet raporu ile intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak revize talepleri dikkate alınmaz.

Madde 23- Şirketlerin 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (c) bendinde belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-10)'da her faaliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. resmi bir mercii tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması * ve fatura (kira ödemelerinde banka dekontu, çek, vb.) tarihinden itibaren en geç 6 ay (24'üncü madde için bu süre 18 aydır) içerisinde (Ek-10)'da belirtilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte şirketin üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 (24'üncü madde için bu süre 18 aydır) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik veya Konsolosluk tasdiği bulunmayan belgelerle birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılan başvuru, 6 (24'üncü madde için bu süre 18 aydır) aylık süreyi kesmez ve bu sürenin geçirilmesi halinde, şirket söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmaz.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirir.

Müsteşarlık, söz konusu dosya ile ilgili olarak yapacağı son inceleme neticesinde şirkete ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarını, ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete ödeme miktarını bildirir.  

DESTEKLENECEK FAALİYETLER:

1) Marka Tescili Harcamalarının Desteklenmesi:

Madde 24- Şirketlerin destek kapsamına alınan markasının;

Ø     Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.) ile

Ø     Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri, vb)

% 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Şirketlerin anılan faaliyetlere ilişkin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihten sonra yapılması zorunludur.

Madde 25- Destek kapsamına alınan şirketin, marka tescili ve korunması için bir yıl içerisinde yararlanabileceği toplam destek tutarı 50.000 ABD Doları'dır. Ancak, şirkete 2000/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde ödenen toplam tutar, birinci yıldan başlamak üzere, her sene % 25 oranında mahsup edilir. (Örneğin X şirketi, 2000/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde 16.000 ABD Doları destek ödemesinden yararlanmış ise bu şirketin 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (c) bendinin birinci alt bendi çerçevesinde kullanabileceği maksimum destek miktarı, birinci yıl 46.000 ABD Doları, ikinci yıl 46.000 ABD Doları, üçüncü yıl 46.000 ABD Doları ve dördüncü yıl 46.000 ABD Doları'dır.)

Madde 26- Şirketlerin marka tescili belgesinin alımı ile sonuçlanmayan faaliyetlerinin desteklenmesi mümkün bulunmamaktadır.

2) Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

Madde 27- Şirketlerin, projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markası ile ilgili olarak destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştireceği;

Ø     Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa'ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

Ø     Show, defile,

Ø     Ülke imaj kampanyası,

Ø     Showroomdaki ürün tanıtımı,

Ø     Pazar araştırması,

Ø     Sponsorluk,

Ø     Kokteyl

Ø     Seminer, konferans, vb

Ø     WEB sayfasına ilişkin tasarımlar,

Ø     Reklam Panoları,

Ø     Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları,

Ø     Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,

vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Destek kapsamına alınan şirketlerin yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının da destekten yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Madde 28- Destek kapsamına alınan şirketler tarafından, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, bu faaliyetlerin yapılacağı bölgede ve/veya ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Madde 29- Şirketlerin yurtiçinden temin ettikleri reklam ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunlarınyurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri, kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Şirketin destek kapsamına alınan markalı ürünleri ile yurtdışındaki bir spor takımına ya da faaliyete sponsor olması halinde, bu ürünlerin yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri, kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmekte olup, destek ödemesinin hesaplanmasında anılan ürünlerin fatura bedeli dikkate alınır.

Madde 30- Destek kapsamına alınan şirketin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri için bir yıl içerisinde yararlanabileceği toplam destek tutarı 300.000 ABD

Doları'dır. Ancak, Şirkete 2000/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (c ve i) bentleri çerçevesinde ödenen toplam tutar, birinci yıldan başlamak üzere, her sene % 25 oranında mahsup edilir. (Örneğin X şirketi, 2000/3 sayılı Tebliğ'in çerçevesinde 200.000 ABD Doları destek ödemesinden yararlanmış ise bu şirketin 2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde kullanabileceği maksimum destek miktarı, birinci yıl 250.000 ABD Doları, ikinci yıl 250.000 ABD Doları, üçüncü yıl 250.000 ABD Doları ve dördüncü yıl 250.000 ABD Doları'dır.  

3) Yurtdışı Birimlere İlişkin Kira Giderlerinin Desteklenmesi:

Madde 31- Destek kapsamına alınan şirketlerin projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere (şirket, ofis, depo, mağaza, şube, büro, yedek parça ve tamir hizmeti veren servisler) ilişkin;

Ø     Kira,

Ø     Hukuki danışmanlık ve hizmet alım,

Ø     Emlakçi komisyon,

giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Madde 32- Şirketler tarafından, destek kapsamına alındıkları tarihten önce açmış oldukları ve/veya destek kapsamına alındıkları tarihten sonra açacakları yurtdışı birimlere ilişkin olarak bu birimin açıldığı ve/veya açılacağı bölgede ve/veya ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi ve bu işlemin yeni açılacak birimler için birim açılmadan önce yapılması gerekmektedir.

Madde 33- Şirkete sağlanacak kira, hukuki danışmanlık ve hizmet alımı ile emlakçi komisyon desteğinin başlangıç tarihi, şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının Kararın 17, 18, 19'uncu maddeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. (Örneğin bir şirket 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu şirketin destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007'de açılacak bir yurtdışı birim en fazla 31.10.2007 tarihine kadar bu destekten yararlandırılabilecektir.)

Madde 34- Şirketlerin destek kapsamına alınan markası ile ilgili, projesinde hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında açmış oluğu ve/veya açacağı yurtdışı birimleriyle ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, şirkete açmış olduğu ve/veya açacağı tüm yurtdışı birimleri için sağlanacak toplam destek miktarı yıllık 300.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani, şirket, tek bir yurtdışı birimi için de yıllık en fazla 300.000 ABD Doları 15 yurtdışı birimi için de yıllık en fazla 300.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.)

Madde 35- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 31'inci maddesinde belirtilen hukuki danışmanlık ve hizmet alım ile emlakçi komisyon desteği sadece yurtdışı birimin kiralanması esnasında ve kiralamaya ilişkin olarak yapılacak harcamalar ile ilgilidir ve şirketin açacağı bütün yurtdışı birimleri için bu kapsamda sağlanacak destek miktarı toplamı yıllık 30.000 ABD Doları'nı geçemez.

Madde 36- Destek kapsamına alınan şirketlerin, yurt dışında açmış oldukları ve/veya açacakları yurt dışı birimlerinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 31'inci maddesinde belirtilen destekten yararlandırılabilmesi için Türkiye'deki ana şirket ile yurtdışında açılan birim/birimleri arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda;

a) Destek kapsamına alınan şirketin tüzel kişilik olarak ya da tüm ortaklarının yurt dışında açılan birime en az % 51 oranında ortak olduğuna dair belge veya

b) Destek kapsamına alınan şirket hissesinin (SDŞ ve DTSŞ'ler hariç) en az % 51'ine sahip ortak ya da ortaklarının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca alınacak karar ile söz konusu ortak ya da ortakların yurt dışında açılan birime en az % 51 oranında ortak olduğuna dair belgenin,

ibrazı ve herhalukarda yurtdışı birimin Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekmektedir.

Açılmış olan yurtdışı birim/birimler için daha önce şirket hissesinin (SDŞ ve DTSŞ'ler hariç) en az % 51'ine sahip ortak ya da ortaklardan bir ya da birkaçının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca herhangi bir karar alınmamış ise bu Uygulama Usul ve Esaslarının yayınlandığı tarihten sonra söz konusu ortak/ortakların yetkili kılındığına dair alınacak kararlar da geçerli olacaktır.

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Konsoloslukça, yurtdışında açılan birim ile Türkiye'de faaliyet gösteren firma arasındaki organik bağın tevsiki için ibraz edilecek belgelerden, yalnızca yurtdışı birimin kuruluşuna dair ana sözleşme/sicil kaydına ilişkin belgenin, onaylanması yeterli görülmektedir.

Madde 37- Destek kapsamına alınan şirketin yerli ve/veya yabancı ortak/ ortaklarla yurtdışında açmış olduğu ve/veya açacağı birim/birimlere ilişkin kira, hukuki danışmanlık ve hizmet alımı ile emlakçi komisyon desteğinden yararlandırılabilmesi için yurtdışındaki birime ortaklık payının en az % 51 olması gerekmektedir. Ancak, söz konusu şirket sadece ortaklık payı oranında bu destekten yararlandırılabilir. (Örneğin bir şirket, yurtdışında açmış olduğu bir birimin % 70 ortağı ve bu birimin yıllık kira gideri 700.000 ABD Doları ise bu şirketin yıllık yararlanabileceği kira desteği 210.000 ABD Doları'dır. Çünkü, 700.000/2=350.000 $.Yıllık maksimum destek miktarının 300.000 $ olması nedeniyle, 300.000*70/100=210.000 $)

Madde 38- Destek kapsamına alınan şirketin yurtdışında açmış olduğu ve/veya açacağı tüm yurtdışı birimleri için yararlanabileceği kira, hukuki danışmanlık ve hizmet alım ile emlakçi komisyon desteği, yıllık en fazla 300.000 ABD Doları'dır. Ancak, Şirkete 2000/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (b) bendi çerçevesinde ödenen toplam tutar, 300.000 ABD Doları'ndan birinci yıldan başlamak üzere, her sene % 25 oranında mahsup edilir. (Örneğin X şirketi, 2000/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde 120.000 ABD Doları destek ödemesinden yararlanmış ise bu şirketin 2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde kullanabileceği maksimum destek miktarı, birinci yıl 270.000 ABD Doları, ikinci yıl 270.000 ABD Doları, üçüncü yıl 270.000 ABD Doları ve dördüncü yıl 270.000 ABD Doları'dır.)

4) Reyonların Desteklenmesi:

Madde 39- Destek kapsamına alınan şirketlerin projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda, sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

Madde 40- Şirketler tarafından, destek kapsamına alındıkları tarihten önce kiraladıkları ve/veya destek kapsamına alındıkları tarihten sonra kiralayacakları reyonlara ilişkin olarak bu reyonların kiralandığıve/veya kiralanacağı bölgede ve/veya ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi ve bu işlemin yeni kiralanacak reyonlar için reyon kiralanmadan önce yapılması gerekmektedir.

Madde 41- Destek kapsamına alınan şirkete sağlanacak reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon desteğinin başlangıç tarihi, şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17, 18, 19'uncu maddeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. (Örneğin bir şirket 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu şirketin destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007 tarihinde kiralanacak bir reyonu için de en fazla 31.10.2007 tarihine kadar bu destekten yararlandırılabilecektir.)

Madde 42- Şirketlerin destek kapsamına alınan markası ile ilgili ve projesinde hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında kiraladığı ve/veya kiralayacağı reyonlarla ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, şirketin kiraladığı ve/veya kiralayacağı tüm reyonlar için yararlanabileceği toplam destek miktarı yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani, şirket, tek bir reyon için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları 15 adet reyon için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.)

5) Showroomların Desteklenmesi:

Madde 43- Destek kapsamına alınan şirketlerin projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri kira ve/veya komisyon harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

Madde 44- Şirketler tarafından, destek kapsamına alındıkları tarihten önce kiraladıkları ve/veya destek kapsamına alındıkları tarihten sonra kiralayacakları showroomlara ilişkin olarak bu showroomların kiralandığı ve/veya kiralanacağı bölgede ve/veya ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi ve bu işlemin yeni kiralanacak showroomlar için showroom kiralanmadan önce yapılması gerekmektedir.

Madde 45- Destek kapsamına alınan şirkete sağlanacak showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon desteğinin başlangıç tarihi, şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17, 18, 19'uncu maddeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. (Örneğin bir şirket 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu şirketin destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007 tarihinde kiralanacak bir showroom için de en fazla 31.10.2007 tarihine kadar bu destekten yararlandırılabilecektir.)

Madde 46- Şirketlerin destek kapsamına alınan markası ile ilgili ve projesinde hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında kiraladığı ve/veya kiralayacağı showroomla ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, şirketin kiraladığı ve/veya kiralayacağı tüm showroomlar için yararlanabileceği toplam destek miktarı yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani, şirket, tek bir showroom için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları 15 adet showroom için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.)

6) Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi:

Madde 47- Destek kapsamına alınan şirketlerin ürünleri ile ilgili olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi veya bu Birliğin Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MLA) yaptığı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarından alacağı kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.(50.000 ABD Doları, şirketin alacağı kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları için ödenecek yıllık toplam destek miktarıdır. Yani şirket bir adet kalite belgesi/işaret için de 50.000 ABD Doları, 10 adet kalite belgesi/işaret için de toplam 50.000 ABD Doları destekten yararlanabilir.)

Madde 48- Şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi veya bu Birliğin Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MLA) yaptığı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarından alacağı kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin,

Ø     Test,

Ø     Müracaat ve doküman inceleme,

Ø     Belgelendirme tetkik,

Ø     Yıllık belge kullanım, yenileme ücreti,

Ø     Denetmenin yol ve konaklama giderleri

vb. tüm zorunlu harcamalar destek kapsamındadır.

Madde 49- Destek kapsamına alınan şirketlere kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin giderleri için sağlanacak destek tutarı yıllık en fazla 50.000 ABD Doları'dır. Ancak, şirkete 2000/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (d) bendi çerçevesinde ödenen toplam tutar, 50.000 ABD Doları'ndan birinci yıldan başlamak üzere, her sene % 25 oranında mahsup edilir. (Örneğin X şirketi, 2000/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde 20.000 ABD Doları destek ödemesinden yararlanmış ise bu şirketin 2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde kullanabileceği maksimum destek miktarı, birinci yıl 45.000 ABD Doları, ikinci yıl 45.000 ABD Doları, üçüncü yıl 45.000 ABD Doları ve dördüncü yıl 45.000 ABD Doları'dır.)

7) Franchising Desteği:

Madde 50- Destek kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak ve destek kapsamına alındıkları tarihten sonra franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına % 50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Madde 51- Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için franchising sistemi ile yurtdışında açılacak tüm mağazalarınaynı konseptte olması ve mağazanın fiilen faaliyete ge&