2003/3 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI - 2

DESTEKLENECEK FAALİYETLER:

1) Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

Madde 62- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcıları tarafından projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştirilecek;

Ø     Show, defile,

Ø     Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa'ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

Ø     Ülke imaj kampanyası,

Ø     Showroomdaki ürün tanıtımı,

Ø     Kokteyl,

Ø     Pazar araştırması,

Ø     Seminer, konferans, vb

Ø     WEB sayfasına ilişkin tasarımlar,

Ø     Reklam panoları,

Ø     Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,

Ø     Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri

vb. harcamalar % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Madde 63- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcısı tarafından, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, bu faaliyetlerin yapılacağı bölgede ve/veya ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Madde 64- Türk moda tasarımcılarının yurtiçinden temin ettikleri reklam ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri, kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

2) Yurtdışı Birimlere İlişkin Kira Giderlerinin Desteklenmesi:

Madde 65- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcılarının projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin 

•   Kira,  

•   Hukuki danışmanlık ve hizmet alımı,  

•  Emlakçi komisyon,

giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Madde 66- Türk moda tasarımcıları tarafından, destek kapsamına alındıkları tarihten önce açmış oldukları ve/veya destek kapsamına alındıkları tarihten sonra açacakları yurtdışı birimlere ilişkin olarak bu birimin açıldığı ve/veya açılacağı bölgede ve/veya ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi ve bu işlemin yeni açılacak birimler için birim açılmadan önce yapılması zaruridir.

Madde 67- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcılarının yurt dışında açmış oldukları ve/veya açacakları yurt dışı birimlerinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 65'inci maddesinde belirtilen destekten yararlandırılabilmesi için Türk moda tasarımcısının en az % 51 ortağı olduğu Türkiye'de yerleşik şirketi ile yurtdışında açılan ve/veya açılacak birim/birimleri arasında bu Uygulama Usul ve Esaslarının 60'ıncı maddesi çerçevesinde organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Madde 68- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcısına sağlanacak kira, hukuki danışmanlık ve hizmet alımı ile emlakçi komisyon desteğinin başlangıç tarihi, tasarımcının 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. (Örneğin bir tasarımcı 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu tasarımcının destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007'de açılacak bir yurtdışı birimi için de en fazla 31.10.2007 tarihine kadar bu destekten yararlandırılabilecektir.)

Madde 69- Türk moda tasarımcılarının destek kapsamına alınan markası ile ilgili ve projesinde hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında açılmış ve/veya açılacak yurtdışı birimlerle ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, Türk moda tasarımcılarının açmış olduğu ve/veya açacağı tüm yurtdışı birimleri için sağlanacak toplam destek miktarı yıllık 300.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani, tasarımcı, tek bir yurtdışı birimi için de yıllık en fazla 300.000 ABD Doları 15 yurtdışı birimi için de yıllık en fazla 300.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.)

Madde 70- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 65'inci maddesinde belirtilen hukuki danışmanlık ve hizmet alım ile emlakçi komisyon desteği sadece yurtdışı birimin kiralanması esnasında ve kiralamaya ilişkin olarak yapılacak harcamalar ile ilgilidir ve Türk moda tasarımcısının açacağı bütün yurtdışı birimleri için sağlanacak hizmet alım ile emlakçi komisyon desteği yıllık toplam 30.000 ABD Doları'nı geçemez.

3) Reyonların Desteklenmesi:

Madde 71- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcılarının projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda, sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

Madde 72- Türk moda tasarımcıları tarafından, destek kapsamına alındıkları tarihten önce kiraladıkları ve/veya destek kapsamına alındıkları tarihten sonra kiralayacakları reyonlara ilişkin olarak bu reyonların kiralandığı ve/veya kiralanacağı bölgede ve/veya ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğineyazılı olarak bilgi verilmesi ve bu işlemin yeni kiralanacak reyonlar için reyon kiralanmadan önce yapılması zaruridir.

Madde 73- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcılarına sağlanacak reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon desteğinin başlangıç tarihi, tasarımcının 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. (Örneğin bir tasarımcı 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu tasarımcının destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007 tarihinde kiralanacak bir reyonu için de en fazla 31.10.2007 tarihine kadar bu destekten yararlandırılabilecektir.)

             Madde 74- Türk moda tasarımcılarının destek kapsamına alınan markası ile ilgili ve projesinde hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında kiralanmış ve/veya kiralanacak reyonlarla ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, tasarımcının kiraladığı ve/veya kiralayacağı tüm reyonlar içinyararlanabileceği toplam destek miktarı yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani,   tasarımcı, tek bir reyon için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları 15 adet reyon için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.)

4) Showroomların Desteklenmesi:

Madde 75- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcılarının projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri kira ve/veya komisyon harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

Madde 76- Türk moda tasarımcıları tarafından, destek kapsamına alındıkları tarihten önce kiraladıkları ve/veya destek kapsamına alındıkları tarihten sonra kiralayacakları showroomlara ilişkin olarak bu showroomların kiralandığı ve/veya kiralanacağı bölgede ve/veya ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi ve bu işlemin yeni kiralanacak showroomlar için showroom kiralanmadan önce yapılması zaruridir.

Madde 77- Destek kapsamına alınan Türk moda tasarımcılarına sağlanacak showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon desteğinin başlangıç tarihi, tasarımcının 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. (Örneğin bir tasarımcı 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu tasarımcının destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007 tarihinde kiralanacak bir showroom için de en fazla 31.10.2007 tarihine kadar bu destekten yararlandırılabilecektir.)

Madde 78- Türk moda tasarımcılarının destek kapsamına alınan markası ile ilgili ve projesinde hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında kiralanmış ve/veya kiralanacak showroomlarla ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, tasarımcının kiraladığı ve/veya kiralayacağı tüm showroomlar için yararlanabileceği toplam destek miktarı yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani, tasarımcı, tek bir showroom için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları 15 adet showroom için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.)

5) Prefinansman Desteği

Madde 79- İlgili İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, Türk moda tasarımcılarına, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (d) bendinin birinci alt bendinde sayılan faaliyetlerine ilişkin harcamaları içinyıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar prefinansman desteği sağlanabilir.

Madde 80- Türk moda tasarımcılarının prefinansman desteğinden yararlandırılabilmesi için 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınmış olması gerekmektedir.

Madde 81- Destek kapsamına alınan ve prefinansman desteğinden yararlanmak isteyen Türk moda tasarımcısı, Müsteşarlıktan destek kapsamına alındığına dair temin edeceği onay yazısı ile birlikte ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine müracaat eder.

İlgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği kendisine intikal eden destek talepleri üzerinde yapacağı inceleme neticesinde uygun gördüğü talepleri ve desteğin hangi Birlik kanalıyla sağlanacağı hususlarını Müsteşarlığa bildirir.

Madde 82- Türk moda tasarımcısının prefinansman desteğinden nasıl yararlanacağı hususu, tasarımcı ile Birlik arasında düzenlenecek sözleşme ile belirlenir.

Madde 83- Müsteşarlık bu Uygulama Usul ve Esaslarının 61'inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde tespit edeceği hakediş miktarının prefinansman desteği kadarlık bölümünü, bu desteği sağlayan Birliğe, bakiye miktarı ise Türk Moda Tasarımcısına ve/veya Türkiye'de yerleşik şirketine ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ise ilgili Birliğe bildirir.

E) TURQUALITY MAĞAZASI DESTEĞİ

Madde 84- Turquality Komitesince Turquality mağazası açılması ve işletilmesi konusunda yetkilendirilen kuruluş ve/veya şirketler tarafından açılacak Turquality mağazalarına ilişkin;

Ø     Kira,

Ø     Hukuki danışmanlık ve hizmet alımı,

Ø     Emlakçi komisyon,

Ø     Dekorasyon,

Ø     Reklam, tanıtım ve pazarlama,

faaliyetlerine ilişkin giderler, mağaza başına % 50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Madde 85- 84'üncü maddede sayılan destek unsurlarından yararlanmak isteyen kuruluş ve/veya şirketler tarafındanmağaza açılmadan önce (Ek-14)'de yer alan proje öneri formunun doldurularak doğrudan Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Madde 86- Müsteşarlık, destek talebinde bulunan kuruluş ve/veya şirketler tarafından kendisine ibraz edilen proje ile ilgili olarak yapacağı ön inceleme neticesinde, değerlendirmeye değer bulduklarını “Turquality Komitesi”ne intikal ettirir. Turquality Komitesi tarafından yapılan inceleme neticesinde alınacak karar, ilgili kuruluş ve/veya şirketlere bildirilir.

Madde 87- Turquality Komitesi tarafından yetkilendirilmiş şirket ve/veya kuruluşların açacakları her mağaza için (Ek-15)'de yer alan proje öneri formunun doldurularak doğrudan Müsteşarlığa müracaat edilmesi ve mağazanın Turquality Komitesi tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.

Madde 88- Kuruluş ve/veya şirketlerin 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (e) bendinde sayılan destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için Turquality Komitesi tarafından yetkilendirilmiş ve mağazanın destek kapsamına alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca, sadece şirket ve/veya kuruluşların yetkilendirildikleri ve mağazanın destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin harcamalar desteklenecek olup, bu tarihten önce yapılan faaliyet ve harcamalar hiçbir şekilde destek ödemesinden yararlandırılmayacaktır.

Madde 89- Yetkilendirilmiş şirket ve/veya kuruluşların 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (e) bendinde sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için faturanın şirket ve/veya kuruluş adına kesilmiş ve ödemenin bu şirket ve/veya kuruluş tarafından yapılmış olması gerekmektedir.

Madde 90- Yetkilendirilmiş şirket ve/veya kuruluşlar, mağazanın destek kapsamına alındığı tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle destek ödemesinden yararlandırılabilir. Ancak, şirket ve/veya kuruluşların mağazanın destek kapsamına alındığı tarihten sonraki her yılın bitiminden itibaren en geç iki ay içerisinde (örneğin şirket ve/veya kuruluş 1.10.2003 tarihinde destek kapsamına alındı ise en geç 30.11.2004, 30.11.2005, 30.11.2006 ve 30.11.2007 tarihlerinde) hazırlayacağı (Ek-16)'da yer alan faaliyet raporunu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. Söz konusu raporu süresi içerisinde intikal ettirmeyen şirket ve/veya kuruluşların destek oranlarında indirime gidilebilir ya da destek kapsamından çıkarılabilir.

Yetkilendirilmiş şirket ve/veya kuruluş tarafından ibraz edilen faaliyet raporlarında yapılacak inceleme neticesinde, söz konusu şirketin ve/veya kuruluşun projesinde belirtilen faaliyetlerin en az % 50'sini gerçekleştiremediğinin tespit edilmesi halinde destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.

Yetkilendirilmiş şirket ve/veya kuruluş tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 85'inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerin revize edilmek istenmesi halinde bu talebin faaliyet raporu ile intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak revize talepleri dikkate alınmaz.

Madde 91- Yetkilendirilmiş şirket ve/veya kuruluşların 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin (e) bendinde belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-17)'de yer alan belgelerin harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. resmi bir mercii tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması * ve fatura (kira ödemelerinde banka dekontu, çek, vb.) tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde (Ek-17)'de belirtilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Müsteşarlığa (İhracata genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, Müsteşarlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik veya Konsolosluk tasdiği bulunmayan belgelerle birlikte Müsteşarlığa yapılan başvuru, 6 aylık süreyi kesmez ve bu sürenin geçirilmesi halinde, şirket ve/veya kuruluş söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmaz.

Müsteşarlık (ihracat Genel Müdürlüğü) kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarını, ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ilgili kuruluş ve/veya şirkete bildirir.

Madde 92- Yetkilendirilmiş şirketler ve/veya kuruluşlarca, Turquality Komitesi tarafından destek kapsamına alınan mağaza açılmadan önce bu mağazanın açılacağı bölgede ve/veya ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Madde 93- Şirkete ve/veya kuruluşa sağlanacak kira, hukuki danışmanlık ve hizmet alımı ile emlakçi komisyon desteğinin başlangıç tarihi, mağazanın bu Uygulama Usul ve Esaslarının 85 ve 86'ncı maddeleri çerçevesinde Turquality Komitesi tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. (Örneğin bir mağaza 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu mağazanın destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir.)

Madde 94- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 84'üncü maddesinde belirtilen hukuki danışmanlık ve hizmet alım ile emlakçi komisyon desteği sadece mağazanın kiralanması esnasında ve kiralamaya ilişkin harcamalar ile ilgilidir ve mağaza başına 50.000 ABD Doları'nı geçemez.

Turquality- From Turkey İbaresinin Kullanımı

1) Şirketler ve Türk Moda Tasarımcıları Tarafından Kullanılması:

Madde 95– Turquality Komitesi tarafından, şirketler ile Türk moda tasarımcılarının 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17, 18, 19, 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde destek kapsamına alınan projeleri konusu markalarının tanıtım, reklam ve pazarlanması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlerde ve destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin etiketlerinde, ambalajlarında ve/veya doğrudan ürünlerinin üzerinde “Turquality-From Turkey” ibaresini kullanmalarına izin verilmesi halinde, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinde (d bendinin beşinci alt bendi hariç) belirtilen destekoranları 10 puan artırılmak suretiyle (% 60) uygulanır.

Madde 96– 95'inci maddede sayılan destekten yararlanmak isteyen şirketler ile Türk moda tasarımcıları,“Turquality-From Turkey” ibaresinin kullanılmasına ilişkin taleplerini, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17 ve 54'üncü maddeleri çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edecekleri proje öneri formunda (EK-7,11) belirtirler.

Madde 97- Müsteşarlık, kendisine intikal eden talepler ile ilgili olarak yapacağı ön inceleme neticesinde, değerlendirmeye değer bulduklarını “Turquality Komitesi”ne intikal ettirir. Turquality Komitesi tarafından yapılan inceleme neticesinde alınacak karar, ilgili şirket ya da Türk moda tasarımcısına bildirilir.

Madde 98- “Turquality-From Turkey” ibaresini kullanmalarına izin verilen şirket ve tasarımcılar sadece destek kapsamına alınan markalarının tanıtım, reklam ve pazarlanması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlerde ve destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin etiketlerinde, ambalajlarında ve/veya doğrudan ürünlerinin üzerinde söz konusu ibareyi kullanırlar.

Madde 99- “Turquality-From Turkey” ibaresini kullanmalarına izin verilen şirket ve tasarımcıların destek süresi, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17, 18, 19, 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihte başlar ve dördüncü yılın sonunda sona erer. (Örneğin bir tasarımcı ya da şirket 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu tasarımcı ya da şirketin destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007 tarihinde “Turquality-From Turkey” ibaresini kullanma iznini alan şirket ya da tasarımcı da en fazla 31.10.2007 tarihine kadar “Turquality-From Turkey” desteğinden yararlandırılabilecektir.)

Madde 100- “Turquality-From Turkey” ibaresini kullanmalarına izin verilen şirket ve tasarımcıların destek kapsamına alınan markalarının tanıtım, reklam ve pazarlanması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlerde ve destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin etiketlerinde, ambalajlarında ve/veya doğrudan ürünlerinin üzerinde söz konusu ibareyi kullanıp kullanmadıkları hususu, gerekli görülen durumlarda yurtdışında faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Müsteşarlıktan görevlendirilecek yetkili/yetkililer tarafından Müsteşarlığın uygun gördüğü tarihlerde yerinde yapılacak inceleme neticesinde tespit edilir. Ayrıca, “Turquality-From Turkey” ibaresini kullanmalarına izin verilen şirket ve tasarımcılar tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 22 ve 58'inci maddeleri çerçevesinde ibraz edilecek faaliyet raporuna (EK-19)'da belirtilen belgelerin ilave edilmesi gerekmektedir.

2) Turquality-From Turkey” İbaresinin Destek Unsurundan Yararlandırılmadan Kullandırılması:

Madde 101- “Turquality-From Turkey” ibaresinin, Müsteşarlık tarafından fuar düzenleme konusunda yetkilendirilen, A ve B sınıfı belgeye sahip organizatörlerce yurtdışında gerçekleştirilen “Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı” veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda kullanılmasına ilişkin talepler, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 4'üncü maddesi çerçevesinde doğrudan Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlık tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde uygun görülen talepler, “Turquality Komitesi”nin onayına sunulur.

Anılan Komite tarafından alınan karar, ilgiliye tebliğ edilir. “Turquality-From Turkey” ibaresinin kullanılmasına izin verilen fuarları organize eden şirketler bu ibareyi kullanmaktan dolayı herhangi bir destek ödemesinden yararlandırılmazlar.

Made in Turkey veya Benzer Bir İbarenin Kullanımı

Madde 102 – Müsteşarlık tarafından, şirketler ile Türk moda tasarımcılarının 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17, 18, 19, 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde destek kapsamına alınan projeleri konusu markalı ürünlerinin etiketleri, ambalajları ve/veya doğrudan ürünlerinin üzerine “Made in Turkey” veya benzer bir ibareyi koymalarına izin verilmesi halinde, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinde (d bendinin beşinci alt bendi hariç) belirtilen destek oranları 5 puan artırılmak suretiyle (% 55) uygulanır.

Madde 103– 102'nci maddede belirtilen destekten yararlanmak isteyen şirketler ile Türk moda tasarımcıları, “made in Turkey” veya benzer bir ibarenin kullanılmasına ilişkin taleplerini, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17 ve 54'üncü maddeleri çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edecekleri proje öneri formunda (EK-7,11) belirtirler.

Madde 104- Müsteşarlık, kendisine intikal eden talepler ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, talebin uygun görülüp görülmediği hususunu ilgili şirket ya da tasarımcıya bildirilir.

Madde 105- “Made in Turkey” veya benzer bir ibarenin kullanımı desteğinden yararlanmalarına izin verilen şirket ve tasarımcıların destek süresi, 2003/3 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin (a) bendi veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17, 18, 19, 54, 55, 56'ncı maddeleri çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihte başlar ve dördüncü yılın sonunda sona erer. (Örneğin bir tasarımcı ya da şirket 1.11.2003 tarihinde destek kapsamına alınmış ise bu tasarımcı ya da şirketin destek süresi en geç 31.10.2007'de sona erecektir. Bu nedenle, 1.06.2007 tarihinde “Made in Turkey” veya benzer bir ibarenin kullanımı desteği kapsamına alınan şirket ya da tasarımcı da en fazla 31.10.2007 tarihine kadar bu destekten yararlandırılabilecektir.)

Madde 106- “Made in Turkey” veya benzer bir ibareyi kullanmalarına izin verilen şirket ve tasarımcıların destek kapsamına alınan markalarının tanıtım, reklam ve pazarlanması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlerde ve destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin etiketlerinde, ambalajlarında ve/veya doğrudan ürünlerinin üzerinde söz konusu ibareyi kullanıp kullanmadıkları hususu, gerekli görülen hallerde yurtdışında faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Müsteşarlıktan görevlendirilecek yetkili/yetkililer tarafından Müsteşarlığın uygun gördüğü tarihlerde yerinde yapılacak inceleme neticesinde tespit edilir. Ayrıca, “Made in Turkey” veya benzer bir ibareyi kullanmalarına izin verilen şirket ve tasarımcılar tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 22 ve 58'inci maddeleri çerçevesinde ibraz edilecek faaliyet raporuna (EK-19)'da belirtilen belgelerin ilave edilmesi gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 107– Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (KDV dahil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise fatura (kira ödemelerinde banka dekontu, çek, vb.) tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

Madde 108 - Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan kuruluş, şirket, Türk moda tasarımcısı ile Turquality mağaza işleticisi ve/veya işleticileri tarafından sahte ve/veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Madde 109– Müsteşarlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan “Turquality-From Turkey” ibaresini, Müsteşarlık ve/veya Turquality Komitesinden izin almadan kullananlar hakkında, “Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.  

Madde 110– 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/9 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi' Hakkında Tebliğ” ile 15/11/1998 tarihli ve 23524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/14 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi' Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hükümlerinden yararlanmakta olan şirket ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDŞ), bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde de destek kapsamına alınması halinde, 97/9 ve 98/14 sayılı Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar.

Madde 111– 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/5 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi' Hakkında Tebliğ” ile 14/11/1998 tarihli ve 23523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/13 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi' Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), aynı kalite belgesi ve insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler için bu Uygulama Usul ve Esaslarının 47'nci maddesinde belirtilen destekten yararlandırılmazlar.

Madde 112– 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/6 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Pazar Araştırması Desteği' Hakkında Tebliğ” ile 14/11/1998 tarihli ve 23523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/12 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Pazar Araştırması Desteği' Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), aynı pazar araştırması projesi ve/veya yurtdışı faaliyeti için bu Uygulama Usul ve Esaslarının 11, 27, 84'üncü maddelerinde belirtilen pazar araştırması desteğinden yararlandırılmazlar.

Madde 113 – Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş, şirket ile Türk moda tasarımcılarını ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık İhracat Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Madde 114- 29/01/2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 9/08/2001 tarihli ve 24488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/6 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca destek kapsamına alınmış İhracatçı Birliği, Üretici Derneği, Üretici Birliği, şirket ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) talepleri, anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde incelenip sonuçlandırılır.

Madde 115 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarında gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılması hususunda Müsteşarlık yetkilidir.

Madde 116- Bu Uygulama Usul ve Esaslarını, Müsteşarlık yürütür.