2006 Faaliyet Raporu

BAŞKAN'DAN

Değerli Birleşmiş Markalar Derneği üyeleri,

31 Ocak 2006 tarihli Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulumuz, 1 yıllık görev süresini tamamlamıştır.

Göreve başlamamızın ardından, daha önceki yıllarda başlatılan bir uygulamanın devamı olarak, Derneğimizin vizyonunun ve stratejisinin değerlendirildiği bir “ Workshop” gerçekleştirilmiştir.

2006 Mart ayı başında gerçekleştirdiğimiz Workshop, Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) vizyonunun, gelişen ve değişen pazar şartlarında yeniden değerlendirilmesi ve tanımlanması için önemli bir platform olmuştur. Derneğimizin hedef ve stratejilerinin de belirlendiği Workshop'ta yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, Derneğimizin “Türkiye'de doğmuş ve/veya sermayesinin önemli bir kısmı Türk kaynaklı olan gıda-dışı perakende markalarının, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda gelişmelerine ve ölçek büyümesi elde etmelerine destek , öncü ve rehber olmak” şeklindeki vizyonu tanımlanmıştır.

2006 yılında faaliyetlerini bu vizyon ışığında uluslararası ağırlıklı olarak yürüten BMD, taklitle mücadele ve yurtdışı pazar araştırmaları konusunda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu çerçevede, Türk markalarının ve Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası markaların taklit ürünler konusunda yaşadıkları sıkıntıları yakından izleyen Derneğimiz, 2006 başında üye olduğu Brüksel merkezli Avrupa Markalar Derneği Taklitle Mücadele Komitesi üyeliği aracılığıyla, Türkiye'de de önemli bir yer işgal eden bu sorunun çözümü yolunda uluslararası bir destek sağlamıştır.

Diğer yandan, 2006 yılında Moskova'ya gerçekleştirilen 3 günlük pazar araştırması ziyareti, yurtdışında mağaza açmak, diğer ülkelerdeki tüketicilerle buluşmak isteyen BMD üyelerine önemli bir destek olmuştur. Bu tür ziyaretlerin artarak sürmesi öncelikli amaçlarımızdandır.

Gündemin hızla değiştiği ekonomi alanında 2006 önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. BMD, bu gelişmeleri izleyerek Türk markalarının gündemin gerisinde kalmasına engel olmuştur. Bu kapsamda, enflasyon rakamlarının 2006 içinde bazı dönemlerde yüksek çıkmasında perakendenin etkisi olduğu yönünde kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlere derhal tepki verilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, indirimlerin düzenlenmesi konusuna ayrı bir önem verilmiş, gerek basın yoluyla gerek siyasi partiler nezdinde yapılan girişimlerle indirimlerin düzenlenmesinin yaratacağı olumlu etki kamuoyuna aktarılmıştır. Büyük mağazacılık yasa tasarısının sektörde yarattığı sıkıntı ve bu tasarının yasalaşmasının yol açacağı çarpıklık da ilgili devlet kurumları ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Müzik eserleri telif hakları alanında meslek birlikleriyle yürüttüğümüz ortak proje sayesinde varılan mutabakat, perakende sektöründe önemli bir sıkıntı olan telif hakları ödemelerini BMD üyeleri için belli bir düzen içine almamızı kolaylaştırmıştır. Ayrıca, bugüne kadar savunduğumuz “ sanatçının kutsal hakkının teslim edilmesi ” ilkesini de güçlendirmiştir.

Gerek Anadolu Üniversite'yle gerek Milli Eğitim Bakanlığı'yla gerekse Boğaziçi Üniversitesi'yle yürüttüğümüz ortak projeler de Derneğimizin sektörel eğitime verdiği önemin bir göstergesidir.

BMD, yukarıda açıklanan vizyonu ışığında 2007 yılı faaliyetlerini de hassasiyetle planlamaktadır.

Derneğimizin önümüzdeki dönemde izleyeceği temel strateji, markalaşma çalışmalarına ve üye firmalarımızın büyümeye yönelik faaliyetlerine katkıda bulunmak yönünde olacaktır. Bu kapsamda, markalaşmanın önemini öne çıkaran ve Türk markalarının desteklenmesini amaçlayan bir faaliyet planı izlenecektir. Bu faaliyet planının temelinde de “ Türk markalarına pozitif ayrımcılık ” ilkesi yatmaktadır.

BMD'nin, son belirlenen vizyonu ışığında dile getirmeye başladığı “Türk markalarının desteklenmesi ve yerli markalarımıza karşı pozitif ayrımcılık yapılması” konusu büyük önem taşımaktadır. Konuyu daha somut verilerle ortaya koyabilmek ve gerçekçi çözüm önerilerini oluşturabilmek amacıyla, diğer devletlerin kendi markalarına yaptıkları yardımları belirleyecek bir çalışma yürütmeyi planlamaktayız. Böylece, örneğin Çin'in kendi markalarına, kendi üreticilerine sağladığı destekleri ayrıntılarıyla inceleyebileceğiz, İtalya'nın, markalarına uluslararası arenada avantaj sağlayan devlet desteklerinin neler olduğunu tesbit edebileceğiz. Bunun sonucunda da, bu örnekler ışığında hazırlayacağımız raporu ve önerilerimizi, ilgili devlet kurumlarına sunma olanağımız olacak.

BMD'nin üye profilini incelediğimizde, 2006 yılı sonu itibarıyla sektörel dağılımın % 61 oranında hazır giyim, % 12 oranında ayakkabı ve deri, % 6 oranında çok katlı mağazacılık ve % 2 veya % 3 gibi oranlarda da kozmetik, optik, ev dekorasyonu, iletişim, kitap-müzik, elektronik şeklinde oluştuğunu görebiliriz. Kendisini perakende sektörünün temsilcisi olarak konumlandıran BMD'nin, 2006 yılında üye olan 14 yeni firmaya ek olarak, 2007 faaliyet planı çerçevesinde perakendenin tüm alanlarından üye firmalarla sektörel dağılımını çeşitlendirmeyi, böylece tüm perakende sektörünü temsil edebilir yapısını güçlendirmeyi amaçlamaktayız. Güçlenen yapımız, Derneğimizin kamuoyu nezdindeki temsil gücünü arttıracak ve üyelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliği imkanlarının genişletilebilmesini sağlayacaktır.

Üye firmalarımıza ve genel olarak perakendeye katkı sağlayacak projelerimizden olan konferans ve seminerlere 2007 yılında özel bir önem verilerek başta tasarım olmak üzere sektörümüzü ilgilendiren konularda büyük ölçekli organizasyonlar gerçekleştirilecektir.

BMD, önümüzdeki dönemde, yurtdışı pazar araştırması ziyaretlerine de ağırlık verecektir. Hedefimiz, Körfez ülkeleri ve Mısır ağırlıklı bir ziyaret planıyla üyelerimizi yurtdışı pazarlara yönlendirebilmektir.

Yükselen yıldız olarak kabul ettiğimiz perakendenin sorunlarını tartışmak, bunlara çözüm önerileri sunmak, ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini en hızlı ve en doğru şekilde tahlil etmek üzere yürüteceğimiz çalışmalar yine doğrudan veya basın yoluyla devlet kurumlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek şeklinde olacaktır.

Üyelerimizin desteklerini ve dernek faaliyetlerine etkin katılımlarını 2007 yılında da görebilmek inancıyla esenlikler diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla, 
Ali Murad KIZILTAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

HABERLER

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ 
AIM TAKLİTLE MÜCADELE KOMİTESİ 
ÜYESİ OLDU

Birleşmiş Markalar Derneği, taklitle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara uluslararası bir destek olmak üzere, Mart 2006'da AIM (European Brands Association – Avrupa Markalar Derneği) Taklitle Mücadele Komitesi 'ne üye olarak kabul edilmiştir ( www.aim.be )

AIM Taklitle Mücadele Komitesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden ulusal dernekler ve özel perakende firmalarının üye olduğu bir komitedir. BMD, Türkiye'den komiteye üye olan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

20 yıldan fazla süredir faaliyette olan AIM Taklitle Mücadele Komitesi, AB otoriteleri nezdinde girişimlerde bulunmakta, yasal düzenlemelerin çıkarılmasında etkili olmaktadır. Komite, ulusal dernekler aracılığıyla, hazır giyim veya diğer ürün ve malları da gündeme almaktadır. Komitenin 2006 yılı faaliyet planı içinde Avrupa Parlamentosu'nda ve ulusal parlamentolarda lobi çalışmalarının sürdürülmesi, taklit ürünlerin sosyo-ekonomik etkilerine, yaratacağı işgücü ve gelir kaybına, tüketicilere vereceği zarara dikkat çekilmesi, üye ülkelerin ulusal politikaları arasında bir uyum sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması öncelik taşımaktadır.

Her yıl Mart ve Ekim aylarında Brüksel'de yapılan yıllık toplantılarda, Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU Derneğimizi temsil etmektedir.

Birleşmiş Markalar Derneği, Türk perakende sektörünün gücünü uluslararası platformlarda göstermek üzere, yurtdışı faaliyetlerini arttırarak sürdürecektir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
“ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MAĞAZA VE ÜRÜN YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI ” 
SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI 
16 Şubat 2006

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Yaşamboyu Eğitim Merkezi bünyesinde 20 Eylül 2005 - 17 Ocak 2006 tarihleri arasında ikinci kez düzenlenen program 20'ye yakın katılımcıyla tek sınıf olarak yürütülmüştür.

Program katılımcıları, firmaların gerek merkezi gerekse mağazalarındaki mevcut yöneticilerini veya yönetici adaylarını kapsamıştır. Programda, perakende sektöründe önem taşıyan konular olan “ Mağaza Yönetiminde İnsan İlişkileri ” “ İş Ahlakı ve Yöneticinin Hukuku ” “ Pazarlama Yönetimi ” “ Finans ve Finansal Muhasebe ” “ Satın Alma ve Ürün Yönetimi ” başlıkları, ayrıntılı bir eğitim müfredatıyla katılımcılara aktarılmıştır.

117 saat süren program sonunda, katılımcılara, “ Boğaziçi Üniversitesi ve BMD Perakende Sektöründe Mağaza ve Ürün Yöneticiliği Yeterlilik Sertifikası ” verilmiştir.

Bu amaçla, 16 Şubat 2006 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği Sosyal Tesisleri 'nde bir ödül töreni ve kokteyl düzenlenmiş, katılımcılara sertifikalarını Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleriyle BMD Yönetim Kurulu üyeleri sunmuşlardır. Törenin ardından katılımcılar, firma temsilcileri ve BMD üyelerinin katıldıkları bir kokteyl düzenlenmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Yaşamboyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen ilk iki programın gördüğü ilgi üzerine, Perakende Sektöründe Mağaza ve Ürün Yöneticiliği programı 31 Ekim 2006 – 8 Şubat 2007 tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenmiş ve 25 kişinin katılımıyla tek sınıf olarak yürütülmüştür.

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ

“Bayim Olur musun? 
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı”nda 
30 Mart – 2 Nisan 2006 
 

30 Mart – 2 Nisan 2006 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenen “ Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı ” na Derneğimiz de bir standla katılmıştır.

Standda, üye firmalarımızı tanıtmaya yönelik, markalarımızın franchise sistemiyle ilgilenen girişimcileri bilgilendirmeyi amaçlayan broşür ve kataloglar dağıtılmış, ayrıca dileyen üye firmalarımıza standda firma yetkililerini görevlendirme olanağı tanınmıştır.

Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nda ziyaretçiler, üye firmalarımızın kataloglarına yoğun ilgi göstermiş, standda bulunan firma yetkililerinden franchise ve bayilik sistemleriyle ilgili bilgi almışlardır.

BMD ÜYELERİ MOSKOVA'DA 
24-27 Ağustos 2006

Rusya pazarı hakkında üyelerimizi bilgilendirmek, buradaki iş ve yatırım olanaklarıyla ilgili olarak incelemelerde bulunmak amacıyla 24-27 Ağustos 2006 tarihleri arasında Derneğimiz tarafından Moskova'ya bir iş gezisi düzenlenmiştir.

İş gezisi katılımcıları aşağıda sunulmaktadır:

1

Ali Murad KIZILTAŞ

İNCI DERİ / BMD Başkanı

 

2

Togo ALKANAT

İNCİ DERİ

 

 

3

Ekrem AKYİĞİT

COLLEZİONE / BMD Başkan Yard.

 

4

Semih SARAÇOĞLU

OPMAR OPTİK / BMD Başkan Yard.

 

5

Ömer Faruk KAVURMACI

AYDINLI GRUP

 

6

Giray DURMAZ

AYDINLI GRUP

 

7

Mehmet AKBACAKOĞLU

AYAKKABI DÜNYASI

 

8

Cüneyt GÜNEŞ

ÇİFT GEYİK KARACA

 

9

Ekrem UTKU

BMD Gn. Skrt. Yrd.

 

 

Moskova'daki program sırasında, Crocus Alışveriş Merkezi, Atrıum AVM, Mega Tepliy Stan AVM, Manezh AVM, Gum AVM, Novinsky Passage, Festival AVM, Arbat Caddesi ve Mega Khimki AVM ziyaret edilmiştir.

Bu ziyaretler dışında, heyetimiz çeşitli kişi ve kuruluşları da ziyaret etmiştir. Bu kapsamda:

•  Kiralama, satış ve pazarlama işleri yürüten DTZ-Rusya firması Genel Müdürü Ferit YILDIRIM'dan bilgi alınmış,

•  STTR Group tarafından pazarlama ve kiralama işlemleri yürütülen Mall Gallery alışveriş merkezlerini tanıtmak üzere, firma genel müdürü Alexandre SPENGLER tarafından heyetimize bir sunum yapılmış,

•  Rusya'da şirketlerin hukuki yapıları, Rusya Federasyonu mali mevzuatı, Rus vergi sistemi ve yabancı sermaye gibi konularda Yeminli Mali Müşavir Cem TEZELMAN'dan bilgi alınmış,

•  Rus bankacılık sistemi hakkında Yapı Kredi Bankası - Moskova Genel Müdürü Bozkurt KAPLANGI'dan bilgi alınmış,

•  Moskova ve Rusya perakende pazarı ve Moskova'da ve diğer kentlerde devam etmekte veya başlayacak olan projeler hakkında Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi (RCSC) Üye İşleri Müdürü Maria GUROVA heyetimize bir sunum yapmıştır.

 

MÜZİK ESERLERİ TELİF HAKLARI 
SORUNUNDA ÇÖZÜME ULAŞILDI

Perakende sektörünün en önemli sorunlardan biri olan ve tüm üyelerimizi etkileyen “ mağazalarda kullanılan müzik eserlerinin telif hakları ” sorunuyla ilgili olarak Derneğimiz uzun süredir çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, çeşitli dönemlerde bazı müzik meslek birlikleriyle özel koşullarda anlaşmalar yapılmış ve bunlar üyelerimize aktarılarak, meslek birlikleriyle kabul edilebilir ve hakkaniyete uygun sözleşmeler imzalamaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Bununla beraber, bu konudaki hukuki mevzuatın yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerden ve bazı meslek birliklerinin Derneğimizle anlaşma yapmakta gösterdiği çekincelerden ötürü, gerçekleştirilen özel koşullu anlaşmalar sorunu çözmeye yetmemiş, üyelerimiz sorun yaşamaya devam etmişlerdir.

Sorunun tüm meslek birliklerini kapsayacak şekilde çözülmesi amacıyla 2005 yılı sonlarından bu yana çalışmalarını sürdüren Derneğimiz, 2006 Ağustos ve 2006 Ekim aylarında, MÜ-YAP (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği), MSG (Müzik Eseri Sahipleri Grubu) ve MESAM ( Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ile tek tek özel protokoller imzalanmıştır.

Dört meslek birliğiyle mutabakata varılması sonucunda üyelerimiz, müzik eserleri telif hakları alanında mevcut olan ve kendilerini en fazla sıkıntıya sokan meslek birlikleri ile ticari olarak kabul edilebilir boyutlardaki tarifeler üzerinden anlaşarak kullanım sözleşmeleri imzalayabileceklerdir.

Her bir meslek birliğiyle Derneğimiz arasında imzalanan protokoller birbirinden farklı bazı hükümler içermekle birlikte ortak maddeler olarak:

•  2006 yılı tarifeleri üzerinden % 50 indirim yapılması ve her yıl ilan edilecek tarifeler üzerinden en az % 50 indirim yapılmaya devam edilmesi;

•  Tarifedeki yıllık artışın, TEFE ve ÜFE artışı ortalamasını [( TEFE+ÜFE) / 2 ] aşmaması;

•  D aha önce sözleşmeler akdetmiş ve bu sözleşmelerde % 50'nin altında indirim uygulanmış BMD üyelerinin sözleşmelerinin, % 50'lik indirim doğrultusunda revize edilmesi;

•  2006 yılı öncesinde sözleşme imzalamamış olan üyelerimizin, 2006 yılı için hesaplanacak tutarın % 10'unu ödemeleri koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin ödemelerinin yapılmış kabul edilmesi ve meslek birliklerinin, hukuki ihtilaflardan ve açılmış tüm davalardan feragat etmeleri ;

•  Lisanslamada her bir mağazanın ayrı ayrı hesaplamaya esas alınması; 
hükme bağlanmıştır.

Günümüzde, telif hakları konusunun tartışmalı bir alan olmaktan çıktığını ve uluslararası kurallara uygun olarak ülkemizde de uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Derneğimizle meslek birlikleri arasında varılan bu anlaşma, bir yandan müzik meslek birliklerine sahip oldukları hakları teslim etme, bir yandan da üyelerimizi mağdur etmeden ve onları maddi olarak en az etkileyecek biçimde sorunu çözme olanağını bize vermektedir.

Türkiye'de halen mevcut olan beş meslek birliğinin, sektörümüzü en çok etkileyen dördü ile Derneğimiz arasında imzalanan protokoller, uzun zamandır sürdürülen bir görüşmeler sürecinin son aşamasıdır ve üyelerimiz için en kabul edilebilir ticari koşulları içermektedir.

Sözleşme imzalamayan üyelerimiz, Derneğimizle meslek birlikleri arasında imzalanan protokolle tanınan haklardan 2006 ve sonrası için yararlanamayacaklar, meslek birliklerinin resmi tarifelerindeki tutarları ödemek zorunda kalacaklar, meslek birlikleriyle hukuki sorunlar yaşayabileceklerdir.

“ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİNDE PERAKENDE YÖNETİMİ ALAN VE DALLARI” AÇILDI

Derneğimiz, perakende sektörüne yetişmiş insan kaynağı bulma güçlüğünü yenmeyi ve sektörün ihtiyacı olan eğitimli işgücünü sürekli hale getirmeyi amaçlayan bir proje kapsamında Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Ticaret Meslek Liseleri bünyesinde perakende yönetimi alan ve dallarının açılması projesi kapsamında İstanbul'da dört lisede perakende yönetimi alanı açılmıştır.

İmzalanan protokol kapsamında, perakendecilik yönetimi alanı açılan pilot okullar aşağıdadır:

Avcılar Saide Zorlu Ticaret Meslek Lisesi 
Bağcılar Ticaret Meslek Lisesi 
Beşiktaş Mehmet Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi 
Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi

4 okulda toplam yaklaşık 260 öğrenci 2006-2007 eğitim yılı için kayıt yaptırmıştır. İlerleyen dönemlerde, okulların sayısı artacak ve İstanbul dışında da yeni okullar açılacaktır.

Bu okulların her birinde, uygulama birimi adı altında örnek mağazalar da kurulmuştur. Bu birimler, küçük birer model mağaza olarak öngörülmektedir. Öğrenciler dersleri uygulama biriminde izleyebileceklerdir. Örnek mağazalarda yazarkasa ve bilgisayar sistemleri de bulunacaktır.

Öncelikle ders kitaplarını ve perakendecilik eğitimi ders programını hazırlayan öğretmenlere Temmuz 2006 içinde üye firmaların mağazalarında ve bir alışveriş merkezinde oryantasyon eğitimi verilmiştir. Bu öğretmenlere ayrıca Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan eğitim programı da uygulanmıştır.

Öte yandan, okullarda öğrencilere eğitim verecek tüm sınıf öğretmenlerinin eğitimi de Kasım 2006'da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 20 öğretmene eğitim verilmiştir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI TV ÇEKİMLERİ YAPILDI

Ekim – Kasım 2006

 

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD), perakende sektöründe yetişmiş insan kaynağı bulma güçlüğünü yenmek ve sektörün ihtiyacı olan eğitimli işgücünü sürekli hale getirmek üzere oluşturduğu proje kapsamında Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle 2005-2006 eğitim yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Bölümü açılmıştır.

aklaşık 1200 kişinin başvurduğu bölüme Kasım 2005 sonu itibarıyla 900'e yakın kesin kayıt yapılmıştır. Kasım 2006 sonunda ise 1000'den fazla yeni kesin kayıt gerçekleşmiştir.   2006 yılı Ekim ve Kasım aylarında ise, Anadolu Üniversitesi olan işbirliğimiz kapsamında, Derneğimiz üyesi firmaların yöneticileri açıköğretim sistemi bünyesinde televizyondan yayınlanacak derslerin çekimlerine katılmışlardır. Bu kapsamda:   •  İnsan kaynakları yönetimi,

  • Perakendecilik türleri,
  • Mağazasız perakendecilik,
  • Uluslar arası perakendecilik,
  • Perakendecilik ve teknoloji,
  • Perakende kurumlarda ürün çeşitliliği kararları

konularında TV çekimleri yapılmıştır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı'na BMD'nin destekleri ve katkıları devam edecektir.

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE 
PERAKENDE SEKTÖRÜ BİRARAYA GELDİ
2 Ekim 2006

Geleneksel İftar Yemeğimiz, 2005 yılında olduğu gibi 2006 yılında da Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) ve Tescilli Markalar Derneği (TMd) üyelerinin katılımlarıyla, üç derneğin ortak organizasyonu olarak gerçekleştirildi.

2 Ekim 2006 tarihinde Divan Kuruçeşme'de düzenlenen ve sektörel bir birlikteliğin yakalandığı bu güzel geceye 150'den fazla davetli katılmıştır.

Gecede, TİM Başkanı Oğuz SATICI, İHKİB Başkanı ve Derneğimiz Kurucu Başkanı Süleyman ORAKÇIOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Murad KIZILTAŞ, AMPD Yönetim Kurulu Başkanı Nuşin ORAL ve TMd Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk GÜZENGE birer konuşma yaparak sektörün birlikteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

PERAKENDE GÜNLERİ'nde BMD SUNUMU 
30 Kasım 2006

29-30 Kasım 2006 tarihlerinde   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Perakende Günleri'nde, BMD Başkanı Ali Murad KIZILTAŞ tarafından “ Markalarımız, Dönüm Noktaları ” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemiz markalarının geçmişten bugüne nasıl bir gelişim yaşadığını anlatan, yurtiçinde ve yurtdışında geçilen dönüm noktalarını gösteren, markalarımızın ülkemize sağladığı yararları irdeleyen sunumda, belgesel nitelikli ve üç bölümden oluşan toplam 10 dakikalık bir film de gösterilmiştir.

Yaklaşık 2500 katılımcının ilgiyle izlediği BMD sunumu, markalarımızın ve Derneğimizin gücünü göstermesi bakımından önemli bir etkinlik olmuştur.

Perakende Günleri'nde ayrıca, BMD Başkanı Ali Murad KIZILTAŞ, TMd Başkanı Selçuk GÜZENGE, AMPD Başkanı Nuşin ORAL ve MOSDER Başkanı Memduh BOYDAK'ın katıldıkları “ Yerli ve Yabancı Markalar: Bir Sorun Var mı? ” konulu oturum da gerçekleştirilmiştir.